Phỏng vấn Charles Hoskinson: Tương lai của ADA & Blockchain trong Chính phủ!

Một cuộc thảo luận chi tiết về #ADAGang, các hệ thống của chính phủ thời kỳ loạn lạc, các giải pháp Blockchain dành cho người cũ và các nguyên tắc lãnh đạo để thành công trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tổng hợp

Comments (No)

Leave a Reply